Resortisanți țări terțe

Dacă ești străin aflat cu ședere legală în România ai acces, fără restricții, la activităţile şcolare şi de instruire în societate.

Dacă ai obţinut drept de şedere pe termen lung beneficiezi de tratament egal și de aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români cu privire la accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu. De asemenea, poți beneficia de echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare.

1. Care este obligaţia statului român faţă de cetăţenii străinii din România?

Statul român asigură condiţiile pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în România, în viaţa economică, socială şi culturală a ţării, precum şi accesul acestora la sistemul de educaţie.

Accesul străinilor la sistemul românesc de educaţie este garantat şi de Constituţia României care reglementează acest drept şi face referire la limba folosită în învăţământul de toate gradele: “învăţământul românesc se desfăşoară în limba română, în limbile minorităţilor naţionale, precum şi în limbile de circulaţie internaţională”.

2. Cum este organizat sistemul de învăţământ românesc?

Conform Legii Educaţiei, în România învăţământul general obligatoriu este de 10 clase şi cuprinde învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Obligaţia de a frecventa învăţământul de 10 clase, la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani.

Graficul sistemului educaţional pe nivele şi şcoli cu predare în limba română: 

2.1 Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

 • Educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;
 • Învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
 • Învăţământul secundar, care cuprinde:

–           învăţământul secundar inferior sau gimnazial:  clasele V-VIII;

–           învăţământul secundar superior sau liceal: clasele de liceu IX-XII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;

 • Învăţământul profesional, cu durata între 6 luni şi 2 ani;
 • Învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.

2.2 Sistemul naţional de învăţământ superior are 3 niveluri de studii universitare:

Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi include două semestre.

3. Pot să-mi recunosc diplomele de studiu obţinute în alte ţări dacă mă aflu deja în România?

La nivel naţional există Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (CNRED), instituţie ce funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, cu atribuţii în recunoaşterea diplomelor obţinute în alte ţări de către cetăţenii străini.

Dacă vrei să-ţi continui studiile sau să lucrezi pe teritoriul României, este necesară recunoaşterea şi echivalarea diplomelor obţinute în străinătate.

Pentru a putea începe această procedură, diplomele trebuie să fi fost emise de o instituţie de învăţământ acreditată pe teritoriul statului respectiv şi trebuie să fie supralegalizate sau apostilate, după caz.

4. Care este procedura pentru ca actele mele de studii să fie recunoscute de statul român?

Pentru recunoaşterea diplomelor de bacalaureat, universitare sau postuniversitare, precum şi pentru recunoaşterea calificărilor trebuie să trimiţi o cerere, împreună cu actele doveditoare la CNRED. Dosarul se depune la Registratura Ministerului Educaţiei sau prin poştă pentru CNRED, la adresa Registraturii Ministerului Educaţiei Naționale.

CNRED acceptă diplome sau acte de studiu ca fiind autentice şi care corespund sistemului nostru de învăţământ. Când sistemul de învăţământ diferă deţinătorul actului de studiu trebuie să urmeze paşii prevăzuţi de CNRED (examene de echivalare, aptitudini etc).

Este important de știut!

Diplomele şi certificatele de studii complete şi parţiale sunt recunoscute automat dacă sunt obţinute de la instituţii de învăţământ acreditate din UE şi SEE; diplomele şi certificatele de studii obţinute în state terţe sunt recunoscute doar în cazul în care structura studiilor din ţara terţă este la fel cu cea din România, iar între cele două ţări există un acord de recunoaştere reciprocă a diplomelor.

Recunoaşterea automată este o procedură simplificată.

5. Pot beneficia de bursă în România?

Bursele de studii oferite de statul român se acordă cetăţenilor străini pentru trei niveluri de studii: licenţă, master şi doctorat.

Limba de studiu este limba română, iar domeniile prioritare sunt: ştiinţele politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte, muzică.

Bursa constă în:

 • acoperire taxelor de şcolarizare.
 • acoperire cheltuielilor de cazare, în limita locurilor disponibile în căminele studenţeşti.
 • acordarea unui ajutor financiar, respectiv: echivalentul în lei a 65 € lunar pentru studenţi la licenţă, 75 € lunar pentru studenţii aflați la masterat şi 85 € lunar pentru doctoranzi.

Este important de știut!

 • înscrierea pentru bursă se poate realiza numai prin misiunile diplomatice, care vor asigura şi serviciile de intermediere a documentelor în vederea evaluării dosarelor şi a comunicării rezultatelor.
 • candidaţii admişi primesc o scrisoare de acceptare la studii. Viza de lungă ședere în România în scop de studii se eliberează doar în baza scrisorii de acceptare şi a prezentării următoarelor documente: certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor.
 • ulterior intrării în România, se fac demersurile necesare înmatriculării în anul pregătitor de limbă română (unde este cazul) şi obţinerii rezidenţei în România în scop de studii.

Instituții responsabile

 • Inspectoratele Școlare Județene din județul în care ai stabilit domiciliul în România
 • Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor
 • Misiunile diplomatice ale României în străinătate
 • Inspectoratul General pentru Imigrări prin Serviciul/Biroul din județul în care ai stabilită reședința.