Protecție internațională

Dacă ești străin aflat cu ședere legală în România ai acces, fără restricții, la activităţile şcolare şi de instruire în societate.

Dacă ai obţinut o formă de protecţie în România beneficiezi de tratament egal și de aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români cu privire la accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională. De asemenea, poți beneficia de echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare.

1. Care este obligaţia statului român faţă de cetăţenii străinii  cu o formă de protecţie din România?

Statul român asigură condiţiile pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România, în viaţa economică, socială şi culturală a ţării, precum şi accesul acestora la sistemul de educaţie.

Accesul străinilor la sistemul românesc de educaţie este garantat şi de Constituţia României care reglementează acest drept şi face referire la limba folosită în învăţământul de toate gradele: “învăţământul românesc se desfăşoară în limba română, în limbile minorităţilor naţionale, precum şi în limbile de circulaţie internaţională”.

2. Cum este organizat sistemul de învăţământ românesc?

Conform Legii Educaţiei, în România învăţământul general obligatoriu este de 10 clase şi cuprinde învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Obligaţia de a frecventa învăţământul de 10 clase, la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani.

Graficul sistemului educaţional pe nivele şi şcoli cu predare în limba română: 

2.1 Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

  • Educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;
  • Învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
  • Învăţământul secundar, care cuprinde:

–           învăţământul secundar inferior sau gimnazial:  clasele V-VIII;

–           învăţământul secundar superior sau liceal: clasele de liceu IX-XII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;

  • Învăţământul profesional, cu durata între 6 luni şi 2 ani;
  • Învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.

2.2 Sistemul naţional de învăţământ superior are 3 niveluri de studii universitare:

Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi include două semestre.

3. Pot să-mi recunosc diplomele de studiu obţinute în alte ţări în România?

În România există Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), instituţie ce funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, cu atribuţii în recunoaşterea diplomelor obţinute în alte ţări.

Dacă vrei să-ţi continui studiile sau să lucrezi pe teritoriul României, este necesară recunoaşterea şi echivalarea diplomelor obţinute în străinătate.

Procedura de recunoaștere are în vedere îndeplinirea unor criterii cu privire la diplomele obținute în străinătate, dintre care amintim ca diploma să fie emisă de o instituţie de învăţământ acreditată pe teritoriul statului, respectiv nivelul și domeniul studiilor să aibă un corespondent în sistemul de educație românesc. Actele de studii originale trebuie prezentate autentificate prin aplicarea supralegalizării sau apostilei de la Haga, după caz.

Dacă ai obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României:

  • Echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învăţământului general obligatoriu din sistemul de învăţământ românesc (clasele I-X) se realizează de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Acestea echivalează atât studiile efectuate în străinătate, cât şi studiile realizate pe teritoriul României la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.
  • ·Echivarea perioadelor de studii preuniversitare (clasele XI-XII) și a diplomei de bacalaureat obținute în străinătate se realizează de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED). Dosarele pentru echivalarea acestor studii se pot depune la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti care le transmit, spre soluționare, CNRED. De asemenea, dosarele pot fi transmise direct sau prin poștă la CNRED.
  • Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor de studii universitare de nivel licenţă, master sau doctorat obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate se realizează de către CNRED.

4. Care este procedura pentru ca actele mele de studii să fie recunoscute de statul român?

Pentru recunoaşterea diplomelor de școală profesională, bacalaureat, licență, master și doctorat, precum şi pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, dosarul trebuie să conțină o cerere, acte de studii doveditoare, acte de identitate și taxa. Dosarul se depune la Registratura Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice sau se transmite prin poştă la CNRED.

În cazul în care criteriile de recunoaștere sunt îndeplinite, CNRED recunoaște actele de studii și emite atestatul de recunoaștere a studiilor corespunzător unui nivel și domeniu existent în sistemul românesc de educație. Atunci când programul de studii diferă substanțial, CNRED poate stabili aplicarea unor examene de diferență sau alte măsuri compensatorii etc.

Este important de știut!

Diplomele şi perioadele de studii sunt recunoscute automat dacă sunt obţinute de la instituţii de învăţământ acreditate în UE, SEE și Confederația Elvețiană; diplomele şi perioadele de studii obţinute în state terţe sunt recunoscute doar în cazul în care structura studiilor din ţara terţă este la fel cu cea din România sau între cele două ţări există un acord de recunoaştere reciprocă a diplomelor.

Recunoaşterea automată este o procedură simplificată aplicată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

Instituții responsabile

  • Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul MEN
  • Inspectoratele Școlare Județene din județul în care ai stabilit domiciliul în România