Resortisanți țări terțe

Cine este asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în România?

În sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România sunt asigurați cetățenii străini și apatrizii care:

(i)  au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România,

şi

(ii) fac dovada plăţii contribuţiei la fondul de sănătate.

Pot fi asigurat fără plata contribuției la fondul de sănătate?

Poți fi asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România fără plata contribuţiei:

 • Dacă ai vârsta de până la 18 ani, ai între 18 ani și 26 de ani, ești elevi, inclusiv absolvent de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ești student sau ucenic şi nu realizezi venituri din muncă.
 • Dacă ești tânăr cu vârsta de până la 26 de ani care provine din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu ești beneficiari de ajutor social
 • Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane deja asigurate în sistemul medical românesc.
 • Persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, în anumite condiţii.
 • Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.
 • Femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară (1.900 de lei în octombrie 2018).

Ce drepturi am în calitate de asigurat ?

Ca asigurat în sistemul de asigurări de sănătate din România ai dreptul la:

 • Libera alegere a furnizorului de servicii medicale, precum şi a casei de asigurări de sănătate la care te asiguri.
 • Înscrierea pe lista unui medic de familie liber ales. Dacă  medicul ales îşi desfăşoară activitatea în altă localitate, vei suporta cheltuielile ocazionate cu transportul pentru vizitele medicale.
 • Schimbarea medicului de familie ales, însă numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia.

Ce beneficii am în calitate de asigurat?

Ca asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate beneficiezi de:

 • Pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii.
 • Rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ai dreptul fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru.
 • Servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor.
 • Servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate sub contract cu casele de asigurări de sănătate.
 • Servicii medicale de urgenţă.
 • Unele servicii de asistenţă stomatologică.
 • Tratament fizioterapeutic şi de recuperare.
 • Dispozitive medicale.
 • Îngrijiri medicale la domiciliu.
 • Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.
 • Confidențialitatea datelor, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul.
 • Controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru.
 • Informații în cazul tratamentelor medicale.

Este important de știut!

 • Dacă nu ai plătit asigurarea obligatorie de sănătate, poți beneficia de un pachet gratuit de servicii medicale stabilit prin contractul-cadru: urgenţe medico-chirurgicale, boli cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială.
 • Orice spital are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică.
 • Primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă se acordă fără nici o discriminare legată de, dar nu limitată la, venituri, sex, vârstă, etnie, religie, cetăţenie sau apartenenţă politică, indiferent dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical.
 • Te poți asigura atât în sistemul național de sănătate, cât și în cel privat.

Instituția responsabilă

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate de pe raza județului în care ți-ai stabilit domiciliul.

SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE  ȘI SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN ROMÂNIA

Ce include sistemul asigurărilor sociale?

În România, sistemul de securitate socială include:

A.     sistemul asigurărilor sociale format din sistemul public de pensii, dar și alte drepturi de asigurări sociale cum sunt: asigurările pentru șomaj, asigurările pentru accidente de muncă și boli/incapacitate temporară de muncă,  asigurările sociale de sănătate.

B.     sistemul de asistență socială.

A.     Sistemul asigurărilor sociale format din sistemul public de pensii, dar și alte drepturi de asigurări sociale cum sunt:

 • Asigurările pentru șomaj – acestea sunt o formă de protecţie socială de care pot beneficia toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care şi cetăţenii străini sau apatrizii care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii.
 • Asigurările pentru accidente de muncă şi boli/incapacitate temporară de muncă  – Dacă sunteți angajat cu contract individual de muncă la un angajator român, beneficiați de asigurare de accidente de muncă și boli profesionale. Astfel, puteți beneficia de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, în urma unor accidente de muncă sau boli profesionale.
 • Pensiile  – reprezintă cea mai importantă prestație de asigurări sociale acordată în sistemul public. În România există 5 tipuri de pensii: pensia la limita de vârstă, pensia de invaliditate, pensia de urmaș, pensia anticipată și pensia anticipată parțială (Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice). Poţi beneficia de pensie dacă ai contribuit la sistemul publc de pensii din România.

Instituția responsabilă:

 Casele Teritoriale de Pensii pe raza căreia aveți domiciliul.

 • Concediul de maternitate este un concediu medical pe care îl acordă medicul de familie, în baza scrisorii medicale a medicului specialist.
 • Concediul de îngrijire/creștere a copilului

Concediul de îngrijire a copilului începe imediat ce se încheie concediul de maternitate. Acesta poate avea o durată de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani. Beneficiarul concediului de îngrijire/creștere a copilului poate fi: unul din părinţii naturali ai copilului, persoana care adoptă un copil, persoana care ia în plasament un copil sau tutorele copilului.

Poți solicita concediu de îngrijire/creștere a copilului dacă îndeplinești simultan următoarele condiții:

 • Ești cetățean străin sau apatrid.
 • Ai domiciliul sau reședința pe teritoriul României, potrivit legii.
 • Locuiești  împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și ingrijirea acestuia/acestora.
 • Ai realizat venituri timp de 12 luni anterioare nașterii copilului.

  Instituția responsabilă:

Cererile pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului se depun la Primăria comunei, orașului, municipiului sau la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială pe raza căreia aveți domiciliul sau reședința.

B.     Sistemul de asistență socială

Sistemul de asistență socială include mai multe tipuri de măsuri  de ajutor financiar și/sau în natură de care poți beneficia ca străin cu domicilul sau reședință în România, inclusiv dacă ești apatrid.

Sistemul de asistență socială oferă aceleași tipuri de beneficii atât străinilor, cât și cetățenilor români.

Măsurile de asistență socială includ beneficii pentru:

 • prevenirea și combaterea sărăciei.
 • susținerea copilului/copiilor și familiei.
 • sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale.

Care sunt principalele tipuri de sprijin de care poți beneficia?

a)   Ajutorul social (venitul minim garantat)

Venitul minim garantat reprezintă un ajutor financiar acordat lunar. Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • Pentru o persoană singură                                      170 lei
 • Pentru o familie compusă din 2 persoane            305 lei
 • Pentru o familie compusă din 3 persoane             427 lei
 • Pentru o familie compusă din 4 persoane             529 lei
 • Pentru o familie compusă din 5 persoane             631 lei

  Se mai acordă câte 43,6 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în conformitate cu Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Instituția responsabilă:

Cererile pentru acordarea ajutorului social se depun la Primăria comunei, orașului, municipiului pe raza căreia aveți domiciliul sau reședința. Plata ajutorului se realizează de către Agenţiile Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţii Sociale după efectuarea unei anchete sociale.

b)   Ajutorul pentru încălzire

Se acordă familiilor și persoanelor singure cu venituri  reduse în perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie) pentru acoperirea integrală/parţială  a cheltuielilor pentru încălzirea locuinţei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este acordat doar pentru locuinţa de domiciliu/reşedinţă şi doar pentru un singur sistem principal de încălzire.

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei:

 • se acordă pe baza formularului “Cerere – declaraţie pe propria răspundere” și a unor documente doveditoare care trebuie depuse până în data de 15 octombrie. Totuși, se acceptă și cererile depuse în timpul sezonului rece.
 • se stabileşte din luna noiembrie.

Instituția responsabilă:

Primăriile/Direcţiile Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe raza cărora aveţi domiciliul.

c)    Alocaţia pentru susţinerea familiei

Acest tip de sprijin se acordă familiilor cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii de până la 18 ani. Scopul acesteia este de a completa veniturile familiilor pentru  asigura condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor.

Beneficiarii sprijinului pot fi:

 • familia formată din soţ, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună.
 • familia formată dintr-o singură persoană și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.
 • Bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună.

Instituţiile responsabile de acordarea acestui tip de asistenţă sunt:

 • Primăria pe raza căreia aveţi domiciliul – aici se depun cererea şi documente doveditoare. Primarul decide acordarea sprijinului pentru susţinerea familiei după realizarea unei anchete sociale.
 • Agenţiile Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţii Sociale – acordă lunar sprijinul pentru suţinerea familiei.

d)   Alocaţia de stat pentru copii

Alocația de stat pentru copii reprezintă o formă de ocrotire a statului, neimpozabilă şi care nu poate fi executată silit. Alocația de stat:

 • este acordată tuturor copiilor, cetăţeni români, străini sau apatrizi  care domiciliază în România.
 • se acordă pentru copii cu vârste între 0 și 18 ani.
 • se poate acorda și tinerilor care au împlinit 18 ani dacă aceștia urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora cu condiţia să nu repete anul școlar.

Valoarea alocației de stat este în acest moment în sumă de:

 • 631 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • 256 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
 • 631 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

Instituția responsabilă:

Cererile pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului se depun la Primăria comunei, orașului, municipiului sau la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială pe raza căreia aveți domiciliul sau reședința.

e)   Alte tipuri de sprijin: alocaţia de plasament şi sprijinul acordat persoanelor cu handicap (ex. indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA, indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat, indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual, alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA).